นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

   เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.networkaircool.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

   ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

   www.networkaircool.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

   www.networkaircool.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

   ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.networkcooling.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

 

  • ช่องทางที่ 1 แอพพลิเคชั่นไลน์แอท (LINE@)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์แอท (LINE@) ได้ที่ LINE ID: @vrv88

  • ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ได้ที่เบอร์: 095-4896614

  • ช่องทางที่ 3 เฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ได้ที่ www.facebook.com/networkaircool

  • ช่องทางที่ 4 จดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ อีเมล: networkaircool@gmail.com ของ www.networkaircool.com

  • ช่องทางที่ 5 ติตต่อผ่านทางเว็บไซด์ (Website)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ www.networkaircool.com โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า  ติดต่อเรา 

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

   หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของท่านลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง